กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม PDF Print E-mail
Written by content   
Tuesday, 10 July 2012 09:47

ถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากมิเดียพลาสติกใช้แล้ว

รูปแบบการสานเส้นใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม

พฤติกรรมเชิงความร้อนในประตูกระจกสองชั้นเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้ช่องเปิดกระจกทางด้านทิศตะวันตก กรณีศึกษาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ผนังสีเขียวสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab)

การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Topology optimization

แบบจำลอง Finite Element ของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ทำจากไม้เทียม

โครงการ Green ศิริราช

ผลกระทบ Climate Change ต่ออาคารพักอาศัยในไทยต่อการใช้พลังงานและสภาวะน่าสบาย

พฤติกรรมเชิงความร้อนในโถงอเนกประสงค์ใต้หลังคาสูงเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้สอยอาคาร

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส

หน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะการสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

แผ่นปลูกพืชสำหรับสวนหลังคา

บล๊อคซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง

วัสดุก่อสร้างจากเศษซากอาคาร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย

การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อลดความร้อนในระบบหลังคาสำหรับประเทศไทย

การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเลคทริคเพื่อระบายอากาศใต้หลังคาและให้แสงธรรมชาติ

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

การศึกษาเพื่อระบบการฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด

ระบบผนังเย็น

โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน