กลุ่มงานให้คำปรึกษาและประิเมินโครงการ PDF Print E-mail
Written by content   
Tuesday, 10 July 2012 09:46

: เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อการออแบบ งานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

: ออกแบบ วิเคราะห์ ประเมินโครงการ และรับรองโครงการตามมาตรฐานตามการออกแบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

: ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรในองค์กรในการเขียนโครงการ สัญญา และการขอคุ่มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่างผลงาน :

- งานที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

- โครงการตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงานบ้านตัวอย่างเสนานิเวศน์แกรนด์โฮม

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ จากเศษวัสดุก่อสร้างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์

- โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก

- โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่3 ซอยพหลโยธิน 45

- โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานในภูมิภาค ศูนย์วิทยบริการ มก. จ. กระบี่

Last Updated on Tuesday, 10 July 2012 10:06