OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารเพื่อสนับสนุนการออกแบบเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานและสภาพแลดล้อม
  • เพื่อเป็นศูนย์ด้านการออกแบบและวิเคราะห์ประเมินงานออกแบบที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางอาคาร
  • เพื่อเป็นที่ปรึกษาและรับรองโครงการเพื่อการออกแบบ  งานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมสู่สังคม
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน