MISSION

พันธกิจ

  • วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
  • ออกแบบและวิเคราะห์ประเมินงานออกแบบที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางอาคาร
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อการออกแบบ งานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ประเมินโครงการ และรับรองโครงการตามมาตรฐานการออกแบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ สร้างต้นแบบและผลิต สู่การผลิตและก่อสร้างจริง
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมสู่สังคม
  • ปฏิบัติการและบริการทดสอบเฉพาะทางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน
  • เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
  • ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่บุคลากรในองค์กรในการเขียนโครงการ สัญญา และการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา